Poetry Presentation at opening of Nick Virgillio Haiku Association Writer's House

https://www.youtube.com/watch?v=_uVX900U4TY

Kusamakura Award Ceremony in Kumamoto Japan

https://www.youtube.com/watch?v=Uzq8imMLBE0&t=294s

Bushida, haiku,music and dance presentation

https://www.youtube.com/watch?v=UqzIcGp6sOw

https://www.youtube.com/watch?v=i3srnch7OOA

Haiku - A Personal Journey

https://www.youtube.com/watch?v=g8TnroNvyDc

https://www.youtube.com/watch?v=oqKjyTqDpE0&t=1s

Choreography Haiku and Tanka

https://www.youtube.com/watch?v=loyfx_gFHIM